Tractaments tèrmics i superficials

El BBT ofereix diverses opcions de tractaments tèrmics i superficials per a la modificació de superfícies. Hi destaquen: 

  • Tractaments tèrmics màssics fins a temperatures de 1550ºC, tant atmosfèrics com en atmosfera controlada (N2, Ar, CO2, He, vuit).
  • Tractaments d'esterilització mitjançant Autoclau.
  • Tractaments de corrosió accelerada.
  • Tractaments d'envelliment accelerat.
  • Tractaments i recobriments amb plasma de baixa temperatura.
  • Activació superficial i funcionalització de superfícies.
  • Liofilització de mostres i materials.
  • Recobriments electroquímics i amb tècniques dip-coating.
  • Tractaments físics, mecànics, químics i termoquímics de texturització superficial.
  • Tractaments superficials d'anodització de metalls.