Caracterització biològica

El BBT gaudeix d'un ampli catàleg de tècniques per a la caracterització biològica de superfícies i materials. Hi destaquen les següents: 

  • Assaigs de Citotoxicitat cel·lular directa e indirecta, segons norma UNE-EN ISO 10993.
  • Assaigs d'adhesió, proliferació i diferenciació cel·lular.
  • Assaigs d'adhesió i proliferació bacteriana i de formació de biofilms (mono-cultiu i co-cultiu).
  • Assaigs bacterians Live&Dead.
  • Quantificació de l'adsorció i immobilització de proteïnes en superfície.
  • Tècnica quantitativa de reacció en cadena de polimerasa en temps real (RT-qPCR).