Caracterització mecànica

El BBT ofereix diverses opcions per a la caracterització mecànica dels materials, com ara: 

  • Assaigs mecànics estàtics i dinàmics, uniaxials i biaxials (compressió, tracció, flexió i torsió).
  • Assaigs de deformació per fluència.
  • Assaigs de pull-out en cargols, implants i mostres implantades.
  • Assaigs d'injectabilitat.
  • Assaigs de fatiga en sec i en medi líquid.
  • Assaigs de duresa.
  • Adherència de recobriments mitjançant tècniques de Scratch test.
  • Resistència al desgast de materials i recobriments mitjançant assaigs pin-on-disk i ball-on-disk.
  • Capacitat de mesures extensiomètriques i vídeo extensiomètriques.
  • Assaigs de propietats reològiques.