Caracterització electroquímica

El BBT compta amb les següents tècniques de caracterització electroquímica: 

  • Avaluació de la resistència a la corrosió mitjançant voltametria lineal i cíclica, amb determinació de la resistència de polarització i/o el potencial, el corrent i la velocitat de corrosió.
  • Determinació de la conductivitat elèctrica de solucions líquides.
  • Avaluació de la transferència de càrregues a capes i recobriments superficials mitjançant espectroscòpia de impedàncies, amb modelització del circuit elèctric equivalent i determinació de la resistència i conductivitat de la capa, resistència de transferència de càrrega i/o resistència a la polarització.
  • Mesura de l'alliberament d'ions del material sotmès a sol·licitacions electroquímiques mitjançant espectrometria de òptica i de masses (ICP-OES i IPC-MS), amb sensibilitat de fins a ppb.