Adquisició d'un reòmetre, part del nou "Sistema de caracterització de la resposta mecànica de materials avançats a diferents escales dimensionals"

Adquisició d'un reòmetre, part del nou "Sistema de caracterització de la resposta mecànica de materials avançats a diferents escales dimensionals"

El grup de recerca BBT hem adquirit un reòmetre, part del nou "Sistema de caracterització de la resposta mecànica de materials avançats a diferents escales dimensionals" del CEM, co-finançat per l'Agència Nacional d'Investigació (Gobierno de España) amb Fons FEDER de la UE.

El grup de recerca BBT hem adquirit un reòmetre, part del nou "Sistema de caracterització de la resposta mecànica de materials avançats a diferents escales dimensionals" del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials (CEM), co-finançat per l'Agència Nacional d'Investigació (AEI) amb Fons FEDER de la UE, mitjançant el Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico (Gobierno de España).

El nou sistema de caracterització de resposta mecànica està constituït per tres mòduls que pretenen abastar requeriments d'avaluació de l'comportament elàstic, viscoelàstic i plàstic de diferents materials avançats en un rang ampli d'escales dimensionals. Els tres mòduls es refereixen a un nanoindentador amb capacitat elevada d'adquisició de dades (CIEFMA), un equip de mesurament de deformacions mitjançant DIC (PROCOMAME), i un reòmetre modular (BBT). Aquesta unitat de servei integral permet complementar interdisciplinarietat amb transversalitat per optimitzar el disseny microestructural de metalls, ceràmiques, polímers, compòsits, (bio)-tintes, recobriments i hidrogels. 

El tercer mòdul d'aquest sistema consisteix en un reòmetre que permet mesurar les propietats reològiques i de viscoelasticitat de biotintes i tintes metàl·liques, ceràmiques, compostos i hidrogels. L'equip que hem adquirit controla la tensió i la deformació aplicada a un material, i mesura amb exactitud la força normal, permetent caracteritzar les propietats reològiques de materials de molt baixa viscositat a tous, depenent de la geometria i mida de l'plat de mesurament.
Per determinar propietats de materials amb valors baixos de viscositat (per exemple, hidrogels), de baixa resistència mecànica o fins i tot en petites quantitats, és crític poder aplicar valors de torque baixos.