Vés al contingut (premeu Retorn)

Serveis a Empreses

La divisió de serveis a empreses del BBT té un caràcter tecnològic i està orientada, principalment, a la trasferència de tecnologia Universitat-Empresa, a partir del know-how de les diferents línes de recerca que conformen el grup.

Des de la nostra seu a Barcelona, duem a terme la nostra activitat en el diseny, gestió, organització i execució de projectes de R+D+i per a empreses (tant d'àmbit local, com  nacional i internacional), així com la realizació d'estudis i serveis puntuals d' anàlisis i/o caracterització experimental.  

Collage Imatges Empreses

 

© Cristina Canal, Maria Godoy-Gallardo, Meritxell Molmeneu, Román Pérez, Miquel Punset i Mònica Ortiz;


Serveis més rellevants:

  • Microscòpia i anàlisi de superfíciesl - Microscòpia electrònica de rastreig SEM i FSEM. Microscòpia electrònica de transmissió TEM. Interferometria òptica. Microscòpia de forces atòmiques AFM. Microscòpia de fluorescència. Microscòpia òptica i anàlisis d’imatge. Perfilometria de contacte. Angle de contacte. Potencial-Z.
  • Caracterització mecànica - Assaigs mecànics estàtics i dinàmics, uniaxials i biaxials, de compressió, tracció, flexió, torsió tant en medi sec com en medi líquid.. Assaigs mecànics de fluència plàstica. Assaigs de pull-out de mostres implantades. Assaigs d’injectabilitat, etc. Assaig de duresa i determinació de perfils de duresa de materials i recobriments. Adherència de recobriments mitjançant tècniques de Scratch-Test. Resistència al desgast de materials i recobriments mitjançant assaigs de desgast pin-on-disk. Capacitat de mesures extensiomètriques i videoextensiomètriques.
  • Caracterització química i estructural de materials - Difracció de raigs-X (DRX). Calorimetria diferencial de rastreig (DSC). Anàlisi químic superficial per Espectroscòpia d’Energia Dispersiva de Raigs X (EDS). Anàlisi químic superficial per Espectroscòpia de Foto electrons (XPS). Anàlisi metal•logràfic de materials. Espectroscòpia RAMAN. Espectroscòpia d’emissió atòmica. Espectroscòpia IR-FTIR. Estudis de degradació. Determinació de cinètiques en sistemes d’alliberament de fàrmacs. Porosimetria per intrusió de mercuri (MIP). Determinació de la densitat aparent i real de materials. Determinació de la superfície especifica i la distribució de la micro, meso i macro porositat.
  • Anàlisis metal·logràfic - Tall de precisió amb disc de diamant refrigerat. Encastat, desbas i polit de mostres metal•logràfiques. Tractaments químics i electrolítics d’atac metal•logràfic. Anàlisi i quantificació metal.lografica.
  • Tractaments tèrmics i Superficials - Tractaments tèrmics màssics fins a temperatures de 1550ºC. Tractaments tèrmics de sinteritzat. Tractaments d’esterilització per autoclau. Tractaments de corrosió accelerada. Tractaments tèrmics en atmosfera controlada (N2, Ar, CO2, He). Recobriments plasma de baixa temperatura. Tractaments d’activació superficial. Liofilització de mostres i materials.
  • Caracterització Biològica - Citotoxicitat directa i indirecta segons norma UNE-EN ISO 10993. Adhesió, proliferació i diferenciació cel•lular sobre materials. Adhesió bacteriana i formació de biofilms sobre materials. Assaigs d’adsorció i immobilització de proteïnes en superfície. Expressió de gens i proteïnes. Realització i anàlisi d’assaigs “Real time Quantitative Polimerasa Chain reaction” (RT-qPCR). Microbalança de quars.
  • Caracterització electroquímica - Assaigs d’alliberament d’ions segons norma UNE-EN ISO 10993-15. Assaigs de corrosió segons norma UNE-EN ISO 10993-15, ASTM G5, ASTM G61 i ASTM F-2129, entre d’altres.
  • Caracterització in-vivo - Disseny experimental, gestió i execució d’estudis IN-VIVO en diferents models animals: ratolí, conill, porc, gos i ovella. amb la finalitat d’avaluar la resposta tissular de biomaterials, la determinació de paràmetres de resistència, adhesió, remodelació òssia estàtica i dinàmica, així com l’avaluació de la capacitat regenerativa tissular.
  • Laboratori de caracterització histològica - Tall i extracció de mostres histològiques mitjançant tall de precisió refrigerat. Fixació, deshidratació, encastat en plàstic i parafina, desbast i polit de mostres histològiques. Tinció colorimètrica i immunohistoquímica de mostres de teixit per a l’avaluació histològica. Preparació i recobriment amb grafit de mostres per a l’avaluació per microscòpia SEM. Histomorfometría de mostres histològiques mitjançant microscòpia SEM, òptica i de fluorescència. Anàlisis histològic de teixits peri protèsics explantats. Determinació del nivell d’ions metàl•lics en teixits.
  • Enginyeria forense - Enginyeria forense aplicada a l’estudi pericial de fracassos d’implants. Anàlisis pericials orientats a l’estudi del fracàs de components, màquines i instal•lacions en sectors com el mèdic, biomèdic, implantològic e industrial. Estudis fractogràfics de components industrials i de pròtesis mèdiques.